Zobacz również:

| Polityka prywatności | Odstąpienie od umowy | Regulamin parkingu | Cennik parkingu 3 | Cennik parkingu 7 |

Regulamin świadczenia przez Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o. o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną.

§1 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług rezerwacji miejsc parkingowych online świadczonych przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05- 102 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184990 kapitał zakładowy w kwocie 353 028 500,00 zł, NIP: 522-10-25-337, REGON: 011248734, BDO: 000075150 (zwaną dalej: „MPL”).
2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej należącej do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o. o. umieszczonej pod adresem www.modlinairport.pl
3. Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez MPL drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Decydując się na korzystanie z usług MPL za pośrednictwem strony internetowej www.modlinairport.pl automatycznie Usługobiorca akceptuje warunki określone niniejszym Regulaminem.
6. Jeśli Usługobiorca nie wyraża zgody na warunki określone w Regulaminie, prosimy o nie dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych online.
7. Wszystkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej Parkingu (w tym m.in. cenniki, nazwy, logotypy ) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do MPL lub dostawcy usług i oprogramowania do rezerwacji miejsc parkingowych i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych ,prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej informacje lub narzędzia.

§2 Definicje
1. Usługodawca/MPL -Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.
2. Strona internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.modlinairport.pl, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez MPL.
3. Serwis - Serwis prowadzony przez Usługodawcę, świadczącego Usługę Pośredniczenia, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą korzystać z oferowanej Usługi Pośredniczenia
4. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez MPL.
5. Usługa - świadczenie przez MPL drogą elektroniczną dokonania rezerwacji online miejsc parkingowych na terenie Parkingu zlokalizowanego w Nowym Dworze Mazowieckim ul, gen Wiktora Thommee 1A. (Parking 3 i Parking 7),
6. Umowa - umowa rezerwacji miejsca parkingowego zawierana online pomiędzy Usługobiorcą a MPL.
7. Parking - parking miejsc online zlokalizowany w Nowym Dworze Mazowieckim ul, gen Wiktora Thommee 1A. (Parking 3 i Parking 7).

§3 Zawarcie i warunki Umowy Ustawowe
1. W celu skorzystania z Usługi koniecznym jest spełnienia wymagań technicznych przez Usługobiorcę, o których mowa w §5 oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
2. Stronami Umowy na usługi rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną są Usługobiorca oraz MPL.
3. Usługobiorca przystępując do zawarcia niniejszej umowy oświadcza, że:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do zawierania prawnie wiążących zobowiązań,
2) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
3) dane podane przez Niego są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail informacji związanych z wykonaniem Umowy przez MPL.
4. Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu rezerwacji miejsca parkingowego poprzez wybór kryteriów rezerwacji, kompletne wypełnienie danych Usługobiorcy, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty rezerwacyjnej.
5. Usługobiorca jest informowany o wysokości opłaty za rezerwację miejsca parkingowego na wybranym przez niego Parkingu.
6. Informacja o wysokości opłaty stanowi cenę brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.
7. MPL informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu rezerwacji Usługobiorca poda swój numer NIP (VAT UE, numer identyfikacji podatkowej), w przeciwnym razie MPL nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE, numer identyfikacji podatkowej) Usługobiorcy.
8. Faktura za dokonaną rezerwację, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
9. Przez dokonanie rezerwacji Usługobiorca każdorazowo akceptuje, że faktura i faktura korygującą dotycząca danej rezerwacji wystawiana jest w postaci elektronicznej i przesyłana przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
10. Faktura lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę lub fakturę korygująca Usługobiorca winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.
11. Usługobiorca upoważnia MPL do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

§4 Rezerwacja usługi
1. MPL świadczy usługi rezerwacji miejsc parkingowych na Parkingach 3 i 7 za pomocą dedykowanej do tego celu Strony internetowej.
2. Rezerwacja miejsca parkingowego dotyczy pojedynczego stanowiska na Parkingu 3 lub Parkingu 7.
3. Rezerwacja rozpoczyna się w momencie złożenia i opłacenia rezerwacji on-line, a wykonanie usługi parkowania samochodu, rozpoczyna się z chwilą wjazdu, a kończy w momencie dokonania ostatecznej płatności i wyjazdu z parkingu.
4. W przypadku rezerwacji usługi parkingowej Usługobiorca może dokonać rezerwacji miejsca parkingowego online nie później niż 1 godzinę przed podaną przez Usługobiorcę godziną wjazdu na Parking.
5. W celu dokonania rezerwacji usługi Usługobiorca dokonuje w systemie rezerwacyjnym następujących czynności:
• wybór daty początkowej rezerwacji, godziny początkowej rezerwacji,
• daty końcowej rezerwacji, godziny końcowej rezerwacji;
• marki samochodu;
• numeru rejestracyjnego;
• wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z podaniem danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu mail, nr telefonu kontaktowego) Usługobiorcy;
• zlecenie wymaganej płatności we wskazanej przez system wysokości (moment zawarcia Umowy następuje w chwili prawidłowego dokonania przez Usługobiorcę opłaty za rezerwację miejsca parkingowego, o którym mowa w §3 ust 4).
6. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 4 następuje realizacja rezerwacji miejsca parkingowego na terenie Parkingu, umożliwiająca pozostawienie pojazdu osobowego na wskazany przez Usługobiorcę okres.
7. Dopłata za postój trwający dłużej niż deklarowano w formularzu rezerwacyjnym rozliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem parkingu.

§5 Warunki techniczne korzystania z Usług
1. W celu skorzystania z usługi rezerwacji miejsca parkingowego, w tym ze strony internetowej, na której umieszczono system do obsługi rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną, niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań technicznych:
• Dostęp do sieci Internetu;
• Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
• Przeglądarka sieci Web zgodna z HTML5 z obsługą TLS;
• Czytnik plików PDF;
• Drukarka o rozdzielczości minimum 600 dpi (punktów na cal) z możliwością wydruku formatu A4 na białym papierze, drukująca w sposób czytelny.
2. MPL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu teleinformatycznego, z którego Usługobiorca korzysta w celu dokonania rezerwacji, który uniemożliwia bądź utrudnia mu korzystanie ze Strony internetowej.

§6 Obowiązki Usługodawcy
1. MPL zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia sprawnej realizacji usług.
2. MPL zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zawieszenia dostępu do Serwisu, jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia jego bieżącej konserwacji i aktualizacji czy też usunięcia wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
3. MPL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezrealizowania usługi z powodu nieprawidłowo wypełnionego formularza lub z powodu podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych.
4. MPL nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§7 Obowiązki Usługobiorcy
1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w swoim imieniu.
2. W przypadku działania Usługobiorcy na rzecz osób trzecich przyjmuje się, że Usługobiorca posiada ważne pełnomocnictwo od podmiotu, w imieniu którego czynności dokonuje. Działając w imieniu osób trzecich Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
3. Usługobiorcy zabrania się dokonywania zapytań o rezerwację z użyciem fałszywych danych lub z użyciem danych osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z dedykowanej do rezerwacji usług strony internetowej wyłącznie do dokonywania rezerwacji miejsca parkingowego.
5. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony internetowej, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje jest zabronione.
6. Usługobiorcy zakazuje się przesyłania przez stronę internetową do MPL informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
7. MPL nie gwarantuje korzystania z serwisu bez usterek, wad lub innych problemów technicznych oraz możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym. Jak również nie gwarantuje, że rezultat rezerwacji sprosta oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości oraz dokładności jego funkcjonowania.

§8 Formy płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24
1. Przelewy online:
2. BLIK
3. Przelew tradycyjny

§9 Dane osobowe
1. Korzystanie z Usług a w niektórych sytuacjach także korzystanie z Parkingu łączy się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”, „Dane”)
2. Administratorem Danych Osobowych jest Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184990, kapitał zakładowy: 359 028 500 PLN, REGON: 011248734, NIP: 522-10-25-337 (,,MPL”)
3. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
a) zawarcia Umowy i realizacji Usług;
b) świadczenia usług parkingowych,
c) wykonywania monitoringu wizyjnego;
d) rozliczenia i zafakturowania usług parkingowych;
e) korespondencji w powyższych sprawach, w tym przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
f) marketingowych, jeżeli udzielono zgody lub podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
4. Dane Osobowe Usługobiorcy mogą być także wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. MPL przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu również w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na nim obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
6. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
7. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być współpracownicy MPL, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją powyższych celów przetwarzania. Odbiorcami Państwa Danych mogą być także zewnętrzni dostawcy usług m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, podmioty biorące udział w rozliczaniu/opłacaniu usług parkingowych, a także podmioty zajmujące się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT, w tym także dostawcy i serwisanci systemów parkingowych, w zakresie w jakim jest to uzasadnione powyższymi celami przetwarzania lub związane z przechowywaniem lub przekazywaniem Danych. W przypadku działań marketingowych odbiorcami Danych mogą być agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych prowadzonych przez MPL.
8. Usługobiorca ma prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: inspektor.odo@modlinairport.pl
9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor.odo@modlinairport.pl
10. Podstawę przetwarzania Danych Osobowych w zależności od sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.
11. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
12. MPL oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) oraz że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane Osobowe poza EOG.

§10 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres:
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.
ul. Generała Wiktora Thommée 1A
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
lub drogą mailową na adres: info@modlinairport.pl w terminie 14 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych Usługobiorcy składającego reklamacje:
a) imię i nazwisko podane podczas procesu rezerwacji;
b) adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji;
c) przedmiot reklamacji;
d) dokładny opis reklamowanej Usługi;
e) przyczynę reklamacji.
3. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami odpowiedzialność MPL ograniczona jest do szkody rzeczywistej wyrządzonej z winy umyślnej.
4. MPL rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
5. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty zwykłej.
6. Powyższe zapisy nie naruszają ustawowych praw konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
7. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, MPL nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, MPL informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega MPL jest: Inspekcja Handlowa - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres strony internetowej: www.wiih.org.pl). Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Usługobiorca jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej na Stronie internetowej MPL (online). Usługobiorca może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a MPL zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

§11 Odstąpienie od umowy
1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji w rozumieniu §4 ust.5 Regulaminu. Pisemne oświadczenie Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy należy wysłać pod adres:
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. Generała Wiktora Thommée 1A
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
lub drogą e-mailową na adres: info@modlinairport.pl
2. Jeżeli realizacja rezerwacji ma nastąpić przed upływem 14-dniowego okresu, umożliwiającego odstąpienie od umowy zawartej przez Internet wówczas możliwość anulowania rezerwacji internetowej takiej usługi kończy się wraz z terminem rozpoczęcia realizacji rezerwacji.
3. Należność uiszczona przez Usługobiorcę za rezerwację, którą następnie anulowano podlega w całości zwrotowi na konto wskazane przez Rezerwującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni.

§12 Postanowienia końcowe
1. Prezentowane na Stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. MPL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowany Usługobiorca zostanie poinformowany w drodze e-mailowej.
5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej MPL.
6. Do rezerwacji złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia rezerwacji.
7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu Usługobiorca ma prawo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonych usług.


| Polityka prywatności | Odstąpienie od umowy | Regulamin parkingu | Cennik parkingu 3 | Cennik parkingu 7 |